Logo
Logo
mic
    
Download
મન ને જાણો.. જીવન માણો - ૧

મન ને જાણો.. જીવન માણો - ૧

Duration

4hr 45m

Language

Gujarati

Released

Category

Gujarati Shows

Like

Favorite

like

Review

share

Share

મન શું છે અને એને શરીર સાથે શું સંબંધ છે? એવા અનેક પ્રશ્નો મનુષ્ય સહજ આપણને થાય. આવા અનેક પ્રશ્નોના જવાબો મેળવવા હોય તો શ્રી ચંદ્રકાંત રવિયા લિખિત પુસ્તકમાંથી તૈયાર થયેલ આ પોડકાસ્ટ સાંભળવાની તમને મજા પડશે.

મન ને જાણો.. જીવન માણો - ૧

Gujarati Shows|Gujarati|51 Episodes |Released on -
Like
share
like

About Show

મન શું છે અને એને શરીર સાથે શું સંબંધ છે? એવા અનેક પ્રશ્નો મનુષ્ય સહજ આપણને થાય. આવા અનેક પ્રશ્નોના જવાબો મેળવવા હોય તો શ્રી ચંદ્રકાંત રવિયા લિખિત પુસ્તકમાંથી તૈયાર થયેલ આ પોડકાસ્ટ સાંભળવાની તમને મજા પડશે.

EpisodesDuration