Logo
Logo
mic
Download
पहिलंप्रेम

पहिलंप्रेम

Duration

0hr 33m

Language

Marathi

Released

Category

Stories

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

दोनअनोळख्याव्यक्तींनाएकत्रयेण्यासाठीकाहीतरीधागाहवाअसतो. एकत्रआल्यानंतरत्यांचंनातंबहरतजातं, फुलतजातंआणिहेनातंप्रेमाचंअसेलतरतेआणिनाजुकअसतं. याप्रेमाच्याप्रवासातगैरसमजयागोष्टीलाथारानसावा; नाहीतरत्यातूनहोणाराविसंवाददु:खाचाडोंगरउभाकरतो. मात्रहागैरसमजदूरकरायचीजेंव्हासंधीयेईलतेंव्हानव्यानेतुमच्यानात्याचाधागापकडूनपुढंजावंलागतं; आपल्याप्रेमासाठी. लेखक - समीरपंडितराव

पहिलंप्रेम

Stories|Marathi|8 Episodes
Like
share
like

About Show

दोनअनोळख्याव्यक्तींनाएकत्रयेण्यासाठीकाहीतरीधागाहवाअसतो. एकत्रआल्यानंतरत्यांचंनातंबहरतजातं, फुलतजातंआणिहेनातंप्रेमाचंअसेलतरतेआणिनाजुकअसतं. याप्रेमाच्याप्रवासातगैरसमजयागोष्टीलाथारानसावा; नाहीतरत्यातूनहोणाराविसंवाददु:खाचाडोंगरउभाकरतो. मात्रहागैरसमजदूरकरायचीजेंव्हासंधीयेईलतेंव्हानव्यानेतुमच्यानात्याचाधागापकडूनपुढंजावंलागतं; आपल्याप्रेमासाठी. लेखक - समीरपंडितराव

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

क्षितिज की कहानी

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

સર્જન

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play